กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมประกอบด้วย

ด้านการขนส่งทาง : กฎกระทรวง

2.กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

4. กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

5. กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
6. กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551
7. กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

8.กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะ

สมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2550

9. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
10. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฯ พ.ศ. 2550
11. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด (ฉบับที่ 2)
12. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด พ.ศ. 2553
13. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2552
14. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ บนทางหลวงพิเศาหมายเลข 7 และ 9 เทศกาลสงการณ์และปีใหม่ประจำทุกปี
15. กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพ พ.ศ. 2550
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
17. กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๕๔
18. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕
19. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕ new
20. กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙  ตอนที่ ๑๐๕ ก ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๕ new
21. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๘ ก ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕ new
22. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๘ ก ลงวันที่ ๒๑พ.ย. ๒๕๕๕ new
23. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๘ ก ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕ new
24. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ new