นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง” รุ่นที่ 3
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. เข้าร่วมในพิธีฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 - 15 และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงให้กับผู้ใช้ทางหลวงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนทางหลวงตามนโยบายการบำรุงรักษาเขตทางหลวง จำนวน 11 ข้อ ดังนี้1. จัดระเบียบป้ายเอกชนและป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่ให้บดบังป้ายจราจร2. ตรวจสอบการรุกล้ำเขตทางหลวง3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบนทางหลวง สะพานลอยคนข้าม และใต้สะพาน4. ทำทางเดินเชื่อมต่อจากสะพานลอยคนข้ามให้ถึงจุดหมาย โดยเฉพาะหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน5. ราวสะพาน กำแพงคอนกรีตต้องสะอาด และทาสีกันตะไคร่น้ำ6. งานบำรุงงานก่อสร้างจะต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณให้ครบตามมาตรฐาน7. งานบำรุงระยะนั้นต้องวางอุปกรณ์เตือนล่วงหน้าทุกครั้ง8. งานซ่อมบำรุงต้องมีความประณีต9. ตรวจสอบความชำรุดของไฟฟ้าแสงสว่างเป็นประจำ 10. ตรวจสอบการสะท้อนแสงของป้ายและอุปกรณ์นำทาง11. ถนนทุกสายมีความสะอาดและสวยงาม
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร