นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมร่วม (Joint Meeting) ระหว่างกระทรวงคมนาคม สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศ
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วม (Joint Meeting) ระหว่างกระทรวงคมนาคม สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี Mr. Conrad Clifford, Regional Vice President, Asia Pacific พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศ เข้าร่วมประชุม การประชุมร่วม (Joint Meeting) ระหว่างกระทรวงคมนาคม สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศ เป็นการประชุมร่วมเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการบิน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านการบิน รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านการบินของประเทศไทย เช่น แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร