นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เกิดจากยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์สูงกว่ายานพาหนะประเภทอื่น ๆ และการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม เศรษฐกิจ และประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ จึงมีคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 103/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นที่ปรึกษา นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธาน ผู้ทำงานประกอบด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตำรวจทางหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การอนามัยโลก สมาคม ศูนย์วิชาการ มูลนิธิ ศูนย์วิจัยภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. ศึกษาสถานภาพรถจักรยานยนต์ และสถานภาพการมีการใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เพื่อนำมากำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข3. ศึกษาแนวทาง และคู่มือการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน4. กำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์5. จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์6. เชิญผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทำแผน7. จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม8. นำเสนอแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนให้ภาคส่วนอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติต่อไป
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร