นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานหารือการตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานหารือการตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โฆษกกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษกกระทรวงฯ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ทั้งในเรื่องถนน รถ และคน โดยกำหนดแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร