นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้คณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) เข้าพบ
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้คณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) เข้าพบ เพื่อนำเสนอร่างสุดท้ายของผลการสำรวจการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับกำหนดการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับ JICA ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และนำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของโครงการคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 นำโดย Prof. Kimio TAKEYA ที่ปรึกษาทางวิชาการของประธาน JICA และคณะ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายภูมิใจ อัตตะนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ผู้แทนจากกรมทางหลวงและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้าร่วม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร