นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับองค์กรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมกับองค์กรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นางสาววราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาสถานการณ์ของการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นบนระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งนำเสนอ “คู่มือเผือก” ซึ่งเป็นคู่มือต้นแบบสำหรับการฝึกอบรมให้พนักงานในระบบขนส่งมวลชนสามารถรับมือและให้ความช่วยเหลือ หากเห็นการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับสตรี และได้ยื่นข้อเสนอให้กระทรวงฯ ดำเนินการ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) อบรมพนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงสภาพปัญหา มีทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูกคุกคามทางเพศ เพื่อช่วยลดปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องและได้ผลต่อไป 2) การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถโดยสารสาธารณะ จุดจอดรถ ท่าเรือ และสถานีรถโดยสาร เพื่อร่วมกันสอดส่อง ดูแล และป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งมีหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และ 3) การจัดช่องทางรับแจ้งเหตุการณ์ถูกคุกคามทางเพศหรือความไม่ปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบขนส่งสาธารณะ โดยเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงง่ายและตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามผลได้
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร