นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1.คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 25612.คค. เสนอ ครม. รับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จากทางรถไฟที่เป็นระดับดินถมสูงประมาณ 7 เมตร เป็นโครงสร้างทางยกระดับระยะทางประมาณ 2.058 กิโลเมตร และเพิ่มทางลอดที่ถนนมิตรภาพ โดยมีมูลค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 896 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้น 17.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 913.50 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการปรับกรอบวงเงินกู้ให้ครอบคลุมวงเงินการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 913.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) พร้อมขยายระยะเวลาของเงินกู้ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ3.คค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น4.คค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการการใช้งานห้วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการบินของโลกตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดให้สามารถใช้งานควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาด้านบินพลเรือน แบ่งเป็น ระดับนโยบาย ระดับยุทธการ ระดับปฏิบัติการ5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1. รับทราบการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 2. การขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดน และ 3. ความคืบหน้าในการอำนวยความสะดวกการชนส่งและการค้า6.การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 และความก้าวหน้าของรายการที่จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 มี.ค. 61
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร