นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 13 มีนาคม 2561)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 13 มีนาคม 2561) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชดำเนิน อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด ร่วมแถลงข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561) กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. .... ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 25612. การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คค. เสนอ ครม. รับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งภายหลังจาก รฟท. ดำเนินการก่อสร้างฯ มีหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ขอให้ปรับรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟที่ผ่านตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งเดิมออกแบบในลักษณะเป็นคันดินถมสูง เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ระยะทางประมาณ 2.058 กิโลเมตร และเพิ่มทางลอดที่ถนนมิตรภาพ โดยมีมูลค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 896 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้น 17.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 913.50 ล้านบาท 3. ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. .... โดยกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงได้กำหนดนิยามคำว่า สนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล คุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน โดยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคำขอจัดตั้งสนามบิน รวมทั้งกำหนดบทเฉพาะกาลให้ใบอนุญาตนี้มีผลใช้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับให้ใช้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นสุดอายุหรือถูกเพิกถอน คำขอใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตามกฎกระทรวง4. ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการการใช้งานห้วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการบินของโลกตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยยึดแนวคิดการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible Use of Airspace – FUA) คือ ห้วงอากาศไม่ควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ตายตัว เช่น พื้นที่หวงห้าม พื้นที่จำกัด และพื้นที่อันตราย โดยต้องออกแบบและจัดการห้วงอากาศตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด5. รวค. จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจะมีการให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีในการประชุมดังกล่าว โดยมีร่างแถลงการณ์ร่วมมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1. รับทราบการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 2. การขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดน และ 3. ความคืบหน้าในการอำนวยความสะดวกการชนส่งและการค้า 6. ในปี 2561 กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุ โดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ระบบขนส่งเพียงพอเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร