นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม (13 กุมภาพันธ์ 2561)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์นาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 1.1 อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.2 อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.3 เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในอัตราค่าภาระขั้นต่ำ - ขั้นสูง 376 บาท และ 835 บาท ตามลำดับ 2. ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในปีงบประมาณ 2561 และรวบรวมข้อมูลและปริมาณการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2561 รวมทั้งให้จัดทำแผนการซ่อมสะพานทั่วประเทศ 3. ขอให้หน่วยงานที่มีข้อร้องเรียนดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยด่วน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลและออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 4. ขอให้ทุกหน่วยงานควบคุมและเพิ่มความเข้มงวดกับผู้รับสัมปทานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการ 5. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi ฟรี ภายในท่าอากาศยานให้สามารถใช้งานได้ง่ายและลดขั้นตอนการเข้าถึงการใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 6. ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พิจารณาเรื่องการจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง และให้โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มเติมหลักสูตรการฝึกอบรมอบรมพนักงานขับรถไฟ เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมทั้งให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ศึกษาเรื่องการออกใบอนุญาตขับรถไฟ 7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน MotoGP 2018 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก 8. ให้ทุกหน่วยงาน เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน 9. เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีส่วนร่วมในงานโดยจัดแสดงนิทรรศการของ รฟท. การสนับสนุนของรางวัล และจัดรถโดยสารของ ขสมก. รับส่งประชาชนที่เข้าร่วมงาน
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร