นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว โดย ครม. ได้ประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้ 1. ครม. อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง เขตทางกว้าง 60.0 เมตร ระยะทางประมาณ 2.864 กิโลเมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.0 เมตร ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.0 เมตร ทางเท้าเฉพาะในเขตชุมชนกว้างข้างละ 3.0 เมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 93 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืนประมาณ 17 หลัง ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 343.625 ล้านบาท แบ่งเป็น เวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 194.500 ล้านบาท และก่อสร้าง 149.125 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในเขตเมืองและนอกเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเปิดพื้นที่การพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2. ครม. อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... เพื่อขยายทางหลวงชนบท ฉช. 2004 จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30.0 - 50.0 เมตร ระยะทางประมาณ 11.102 กิโลเมตร มีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 76 ไร่ จำนวน 308 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 128 รายการ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 1,646,458,041 บาท แบ่งเป็น เวนคืนที่ดิน 606,323,040 บาท และก่อสร้าง 1,040,135,001 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตปริมณฑลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้านโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น3. ครม. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในอัตราค่าภาระขั้นต่ำ - ขั้นสูง 376 บาท และ 835 บาท ตามลำดับ ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ โดยเรียกเก็บในอัตรา 376 บาท เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ และให้ กทท. สามารถปรับอัตราค่าภาระในการยกตู้สินค้าได้ ภายในกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่ำ - ขั้นสูงที่ขอความเห็นชอบไว้ ทั้งนี้ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดย กทท. เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงการบริหารและการประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนของ กทท. วงเงินรวม 2,944.93 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่ง กทท. มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาสู่ราง
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร