นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน แผนงาน โครงการสำคัญ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ขบ. โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รองโฆษกกระทรวงฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขบ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มอบนโยบายการทำงาน ขบ. ในการกำกับดูแลการเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน One Transport ของกระทรวงคมนาคม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เน้นย้ำมาตรการเพิ่มการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการไปสู่สากล จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานคุณภาพพนักงานขับรถ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ เข้มงวดการบังคับใช้กฏหมาย การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทุกประเภทหากมีการกระทำผิด การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร