นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน (Inflight VDO)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน (Inflight VDO) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานแถลงข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้หลายประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายให้ทุกกระทรวง ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายใต้การดำเนินงานแบบ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” การค้ามนุษย์ในรูปแบบที่แฝงมากับการท่องเที่ยว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย ดังนั้น การสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนอาชญกรรมดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการ กระทรวงคมนาคม จึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน หรือ Inflight VDO เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สื่อประชาสัมพันธ์ Inflight VDO จะเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น บนเครื่องบิน ภายในท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Inflight VDO
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร