นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (14 พฤศจิกายน 2560)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม สรุปผลการประชุม ดังนี้1. คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรองเอกสารด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แผนแม่บทว่าด้วยการบริหารการจราจรทางอากาศในอาเซียน และขอบเขต (TOR) การประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบินต่างชาติในอาเซียน การลงนามเอกสารด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน พิธีสาร 3 สิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน และการลงนามเอกสารด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน นอกจากนี้ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ และพิจารณาประเด็นความร่วมมือในด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน การหารือเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น ปี 2561 – 2562 เช่น แนวทางการบำรุงรักษาร่องน้ำการเดินเรือในอาเซียน และการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี และสนับสนุนให้คณะทำงานจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศในภูมิภาคระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยจะรับหน้าที่ประธานและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร2. คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โคกกลอย) - ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และที่บ้านท่าเรือ พ.ศ. .... ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณดังกล่าว ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท วงเงินในการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 244,080,000 บาท โดยเป็นแผนเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน โดยแบ่งเป็นที่ดินประมาณ 18 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 21 ราย และพืชผลประมาณ 9 รายนอกจากนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 22 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและการให้บริการขนส่งสาธารณะ ร่วมกันรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้ เร่งปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้สู่สภาพสมบูรณ์โดยเร็ว เช่น ผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เพื่อสร้างความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมทั้งมอบให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ขยายพื้นที่โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนทางหลวง ตามโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาความปลอดภัยทางถนน และยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (MLIT) ด้วย
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร