นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนา “โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3” ครั้งที่ 3
            
กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง ร่วมกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดสัมมนาโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ก่อนนำไปปรับปรุงแนวทางการศึกษาและการวางแผนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทบทวนการจัดทำแผนแม่บทและการศึกษาความเหมาะสมและแผนการจัดการน้ำอย่างบูรณาการที่ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ร่วมกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและทำงานร่วมกันแบบบูรณาการดำเนินการศึกษาโครงการคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพิ่มเติมจากผลการศึกษาเดิม JICA พร้อมทั้งได้ประชุมหารือพิจารณากรอบความช่วยเหลือและขอบเขตการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอขอรับความช่วยเหลือจาก JICA ด้านข้อมูลการสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาและป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การระบายน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสู่อ่าวไทย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร การลดความเสี่ยงจากการพังทลายของคันกั้นน้ำตลอดแนวของพื้นที่คุ้มกัน การเร่งลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่ 3 จะดำเนินการควบคู่กับคลองผันน้ำ ซึ่งเส้นทางจะอยู่ห่างจากถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนรอบนอก ระยะทาง 15 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รวมระยะทาง 97 กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มจาก ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน ตัดตรงมายกระดับข้ามทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน - โคราช มุ่งหน้าอำเภอวังน้อย ผ่านอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปเชื่อมกับถนนรังสิต - องครักษ์ บริเวณชุมชนคลองสิบ จากนั้นแนวถนนจะตัดผ่านอำเภอลำลูกกา เข้าเขตหนองจอก และคู่ขนานไปกับรั้วสนามบินสุวรรณภูมิ ข้ามถนนบางนา - ตราด ช่วง กม.24 เข้าสู่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยคลองผันน้ำมีขนาด 500 - 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ โครงการฯ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว คาดว่าจะดำเนินการออกแบบในปี 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการจราจรที่คับคั่งและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรและขนส่งสินค้าผ่านถนนวงแหวนรอบที่ 3 รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนในระบบป้องกันอุทกภัยในอนาคต ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร