บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อมูลสัมภาระถูกงัดและทรัพย์สินมีค่าสูญหาย
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร