บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือเที่ยวบินร่วมบริการ เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร