บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดโครงการ “ประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร บขส.” ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร