สถาบันการบินพลเรือนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Line Marshaller รุ่นที่ 6
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร