นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุมโครงการจัดทำแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกรมท่าอากาศยาน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร