ท่าอากาศยานดอนเมืองฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน โดยใช้สถานการณ์สมมติ กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ - โรคติดต่อระหว่างประเทศ
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร