กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1)
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร