กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกโครงการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูฝน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร