กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก จ.นครพนม แล้วเสร็จ เชื่อมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างไทย - ลาว
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร