ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมปลูกป่าคืนธรรมชาติให้ชุมชน ในโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่ารักษาผืนดิน” ประจำปี 2561
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร