กรมเจ้าท่าออกข้อบังคับยกระดับมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือที่เดินภายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร