บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เตรียมแผนรองรับและอำนวยความสะดวกการให้บริการการจราจรทางอากาศในช่วงเวลาการจัดแสดงการบิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร