บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการชำระค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร