สถาบันการบินพลเรือนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Developers Course (TDC) รุ่นที่ 5 (TDC-5)
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร