บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเครื่องบินเพื่อเข้าซ่อมบำรุงไม่กระทบการให้บริการ
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร