กรมท่าอากาศยานหารือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าโอทอปไปสู่ท่าอากาศยานภูมิภาค
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร